ดาราศาสตร์

        สาระความรู้ดาราศาสตร์ในเว็บไซต์นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนิสิตปริญญาตรี วิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ (Introduction To Astronomy) รหัสวิชา 2721205 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และใช้เป็นบทเรียนออนไลน์ในหลักสูตร iAstro อย่างไรก็ตามสาระความรู้ในเว็บไซต์นี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน บุคคลทั่่วไปที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมความรู้ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของโลกและจักรวาล