สมบัติของแร่

        แร่ (Mineral) หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ (ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต) ที่มีสถานะเป็นของแข็ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีโครงสร้างเป็นผลึก มีองค์ประกอบทางเคมีที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น แร่เฮไลต์ (เกลือ) หรือโซเดียมคลอไรด์  (NaCl) เป็นสารประกอบซึ่งประกอบด้วยอะตอมของโซเดียมประจุบวก (Na+) และคลอรีนประจุลบ (Cl-) จำนวนเท่ากันเกาะตัวกันด้วยพ้นธะไอออน ทำให้เกิดผลึกลูกบาศก์ ซึ่งอะตอมของโซเดียม 1 ตัว ถูกห้อมล้อมด้วยอะตอมของคลอรีน 6 ตัว ในขณะที่อะตอมของคลอรีน 1 ตัว ถูกห้อมล้อมด้วยอะตอมของโซเดียมจำนวน 6 ตัว (ดังภาพที่ 1) ทั้งนี้ผลึกเกลือขนาดเท่าหัวเข็มหมุดประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์หลายล้านโมเลกุล  

ภาพที่ 1 โครงสร้างผลึกของโซเดียมคลอไรด์

        แร่มีอยู่มากมายหลายชนิด ในการจำแนกแร่โดยพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีไม่ใช่เรื่องง่าย ยกตัวอย่าง แร่เฮไลต์ (NaCl) ประกอบด้วยการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งของอะตอมโซเดียมและอะตอมคลอรีน โดยมีโครงสร้างผลึกทรงลูกบาศก์ การที่จะทราบเช่นนี้เราจะต้องเก็บตัวอย่างแร่ไปทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  ในทางปฏิบัตินักธรณีวิทยาจึงมีวิธีพิจารณาสมบัติแร่ทางกายภาพ ดังนี้

ภาพที่ 2 ตัวอย่างรูปผลึกแบบต่างๆ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรอยแตกเรียบชนิดต่างๆ

ตารางที่ 1 สเกลความแข็งของโมล

ตารางที่ 2 ตัวอย่างแร่ที่สำคัญ

 รูปภาพ

 แร่

 

 ประเภท

 สูตรเคมี

 รูปผลึก

ความแข็ง

ถ.พ .

 สีผง

 การนำไปใช้

ทอง

ฟลูออไรต์

เฮไลด์

กาลีนา

เฟลด์

สปาร์

 ไมกา

 แคลไซด์

 ฮีมาไทต์

ควอตซ์

ไม่รวมกับธาตุอื่น

ซัลไฟต์

 เฮไลด์

 เฮไลด์

ออกไซด์

คาร์บอ

เนต

ซิลิเกต

ซิลิเกต

 ซิลิเกต

Au

CaF2

Pb5

Fe2O3

Fe2O3

CaCO3

(AlSi)4

O10(OH)2

Al2Si2O6

SiO2

2.5-3

2.5

2.5

 2.5

5-6

3

3

6

7

19.3

3.2

2.2

7.5

5

2.7

3

2.5

2.7 

ทอง

ขาว

ขาว

แดง

 เทา

ขาว

ขาว

ดำ

 ขาว

ทราย

อุตสา

หกรรม

 เครื่อง

ประดับ

เกลือ

สินแร่เหล็ก

สินแร่เหล็ก

ปูน

ซีเมนต์

ทำ

ฉนวน

ดิน

ทราย

เพชร

 แกรไฟต์

ไม่รวมกับธาตุอื่น

ไม่รวมกับธาตุอื่น

C

C

1-2

10

2.3

3.5

ดำ

ไม่

มีสี

ไส้

ดินสอ

เครื่อง

ประดับ