ดิน

        ดิน คือ วัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่บางๆ ดินเกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหิน แร่ และอินทรียวัตถุคลุกเคล้ากัน โดยมีส่วนประกอบเป็น อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ น้ำ และอากาศ 

        ชั้นดินของแต่ละพื้นที่มีความลึกไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ บนยอดเขาซึ่งมีแต่หินแข็งมีชั้นดินบางๆ แต่ที่ราบลุ่มซึ่งเป็นแหล่งสะสมของตะกอนมีชั้นดินหนา เราศึกษาคุณสมบัติของดินแต่ละชั้นจากหน้าตัดดิน 

        เราจำแนกเนื้อดิน เป็น ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินทรายแป้ง โดยพิจารณาจากสัดส่วนผสมของอนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง และอนุภาคดินเหนียว  ดินเนื้อหยาบมีคุณสมบัติให้น้ำไหลผ่านได้ดีกว่าดินที่มีเนื้อละเอียด ดังนั้นการปลูกพืชแต่ละชนิดจึงต้องการดินที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกัน

        สาระการเรียนรู้: