องค์ประกอบวงโคจร

ภาพที่ 1  องค์ประกอบวงโคจรดาวเทียม  

ที่มา: European GNSS Service Center

        ลักษณะวงโคจรดาวเทียมแต่ละดวง จะถูกอธิบายด้วยองค์ประกอบของวงโคจร (Orbital Elements) ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ 6 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ ระยะกึ่งแกนหลัก (a), ความรี (e), มุมเอียงของวงโคจร (i), มุม Ascending Node (Ω), มุม Perigee (ω) และตำแหน่งของดาวเทียมในวงโคจร (v) ซึ่งเมื่อนำตัวแปรทั้งหกมารวมกัน ก็จะแสดงได้ดังภาพที่ 1 อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องนี้ดียิ่งขึ้น จึงขอแยกอธิบายองค์ประกอบวงโคจรแต่ละตัวแปร ดังนี้ 

ภาพที่ 3  Eccentricity (e)  ที่มา: NSSI

               

             ภาพที่ 6  Right Ascension of Ascending Node (Ω)  ที่มา: NSSI  

หมายเหตุ: ชมคลิปวีดีโอได้ที่ Classic Orbital Elements (COEs) 

        US Space Force จัดทำ Satellite Catalog (SATCAT) และเผยแพร่ตำแหน่งของดาวเทียมและวัตถุที่โคจรรอบโลก ในรูปแบบของกลุ่มตัวเลขเรียงกันสองบรรทัด ซึ่งเรียกว่า Two-Line Element หรือ TLE บนเว็บไซต์  SPACE-TRACK.ORG ดังแสดงในภาพที่ 9 

 ภาพที่ 9  TLE ของดาวเทียม THEOS

 

ข้อมูลองค์ประกอบวงโคจรใน TLE ที่ควรทราบมีดังนี้ 

ศึกษาเพิ่มเติม: