ประเภทของดาวเทียม

 เราสามารถจำแนกประเภทของดาวเทียมตามประโยชน์การใช้งานได้ดังนี้

ภาพที่ 6 พื้นที่สัณญานปกคลุมของดาวเทียมค้างฟ้า