M42

M42 Great Orion Nebula ในกลุ่มดาวนายพราน ระยะห่าง 1,344 ปีแสง

Telescope: Vixen 200mm f/6 

Sensor: ZWO ASI1600MM

Exposure time: 3 sec

Location: Bangkok

Trapezium Cluster เป็นกระจุกดาวเกิดใหม่ตรงใจกลางของ M42 เนบิวลาสว่างใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1,600 ปีแสง ดาวสว่างสีดวงเรียงตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีระยะห่างจากกันประมาณ 1.5 ปีแสง

Telescope: Vixen VMC200L (200mm f/10)

Mount: PlaneWave L350

Sensor: ZWO ASI174MM

Exposure time: 3 sec

Location: Bangkok