ธรรมชาติของแสง

         ดาวฤกษ์อยู่ไกลจากโลกมาก   Proxima Centauri เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด อยู่ห่างจากโลกของเรา 4.2 ปีแสง หรือระยะทาง 40 ล้านล้านกิโลเมตร ซึ่งถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ก็ต้องเวลาเดินทางนานถึง 4.2 ปี  ด้วยเหตุนี้นักดาราศาสตร์จึงทำการศึกษาดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าทั้งหลาย โดยการวิเคราะห์แสงเท่านั้น สาระในบทนี้เป็นพื้นฐานความรู้ด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ซึ่งจะนำไปใช้ในการศึกษาว้ตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกล 

        สาระที่เกี่ยวข้อง: