พิกัดศูนย์สูตร


พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial coordinates) เป็นระบบพิกัดซึ่งใช้ในการวัดตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า โดยถือเอาการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้าเป็นสิ่งอ้างอิง โดยกำหนดจุดและเส้นสมมติในระบบพิกัด ดังนี้ 

ภาพที่ 1 พิกัดศูนย์สูตร

ภาพที่ 2 พิกัด RA และ Dec

ตัวอย่างในภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า 

หมายเหตุ: ระบบพิกัดศูนย์สูตรมักใช้อ้างอิงคู่กับกลุ่มดาวบนท้องฟ้า เนื่องจากทรงกลมฟ้าเคลื่อนที่ตลอดเวลา