หมอก

        หมอก (Fog) เกิดจากไอน้ำเปลี่ยนสถานะควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆ เช่นเดียวกับเมฆ  เมฆเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนื่องจากการยกตัวของกลุ่มอากาศ แต่หมอกเกิดขึ้นจากความเย็นของพื้นผิว หรือการเพิ่มปริมาณไอน้ำในอากาศ หมอกสามารถเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ตัวอย่างดังนี้

ข้อแตกต่างระหว่างหมอกกับละอองอากาศ 

        หมอกเป็นปรากฎการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำในลักษณะเดียวกับเมฆ  แตกต่างจากละอองอากาศ (Aerosols) ซึ่งเป็นมวลอนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยในอากาศ เช่น ฝุ่น เกษรดอกไม้ ไอเกลือทะเล เขม่าควัน  ละอองอากาศทุกชนิดมีสถานะเป็นของแข็ง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบแน่นของน้ำ  แต่ละอองอากาศทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางแสง ซึ่งมองเห็นเป็นฝ้าบางๆ คล้ายหมอกแต่มีสีคล้ำสกปรก ตัวอย่างปรากฎการณ์ของละอองอากาศที่ควรรู้จัก ได้แก่