วิทยาศาสตร์โลก

        สาระความรู้วิทยาศาสตร์ในเว็บไซต์นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนิสิตปริญญาตรี วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสำหรับครู 1 (Physical And Biological Science For Teacher I) รหัสวิชา 2721370  และวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสำหรับครู 2 (Physical And Biological Science For Teacher II) รหัสวิชา 2721371 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้เป็นบทเรียนออนไลน์ในหลักสูตร iEarth อย่างไรก็ตามสาระความรู้ในเว็บไซต์นี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน บุคคลทั่่วไปที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมความรู้ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของโลกและจักรวาล