Sign in (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

        เมื่อคลิ๊กที่ iAstro1 หรือ iEarth1 เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนเสมือน บราวเซอร์​จะโชว์วินโดว์ดังภาพที่ 1  ให้ท่านกรอกชื่อ Username ตามชื่อในอีเมล์แอดเดรส ที่ LESA แนะนำให้ท่านไปลงทะเบียนกับ Gmail ทั้งนี้เนื่องเราใช้ Google Apps เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน 

ภาพที่ 1 หน้า Sign in ของบราวเซอร์

        หมายเหตุ: ในบางครั้งแม้ว่าท่านจะใส่ Password ถูกต้องแล้ว แต่บราวเซอร์ยังคงจำค่า Username อีเมล์เก่าของท่านซึ่งไม่ใช่ @gmail.com (ใต้กรอบสี่เหลี่ยมของ Username ในภาพที่ 1) จึงขึ้นตัวแดงว่า ท่านสะกดรหัสผิด ในกรณีนี้ให้เลี่ยงไป Sign in ที่โฮมเพจ www.lesa.biz ที่ลิ้งก์ Classroom ในแถบด้านข้างซ้ายมือ "ห้องเรียนเสมือน"  ดังภาพที่ 2


ภาพที่ 2  Sign in ที่โฮมเพจ www.lesa.biz

        อย่างไรก็ตาม หากท่านกรอกชื่อ Username หรือ Password ไม่ถูกต้องบราวเซอร์จะแสดงภาพที่ 3 หากท่านตรวจสอบ Username ว่าถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้่าสู่ระบบได้อีก กรุณาติดต่อ iastro1@lesa.biz (โทร.089-520-1576) หรือ iearth@lesa.biz (โทร.080-220-8717)

ภาพที่ 3  บราวเซอร์แสดงหน้าการ Sign in ไม่ถูกต้อง

Comments