ยุววิจัยน้ำ

นักเรียนทำการศึกษาแผนที่ดิจิตอล ThinkNet และ Google Maps เพื่อวางแผนสำรวจเส้นทางน้ำ จากนั้นลงพื้นที่เก็บคุณภาพน้ำ เพื่อวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ความเป็นกรด-เบส ความขุ่นใส การเหนี่ยวนำไฟฟ้า ปริมาณสารแขวนลอย และความเค็ม เป็นต้น นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ แล้วเขียนเป็นรายงานวิจัย ดังต่อไปนี้

แสดง 10 รายการ
รายงานวิจัยของนักเรียนโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายงานวิจัยของนักเรียนโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
ศึกษาความสัมพันธ์ของความเค็มกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของน้ำในแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำ เทศบาลวัดปากน้ำ ระยอง 
การศึกษาความสัมพันธ์ของความขุ่นใส การนำไฟฟ้า และปริมาณสารแขวนลอยของแม่น้ำระยอง  แม่น้ำระยอง เทศบาลบ้านปากคลอง ระยอง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรด และ อุณหภูมิในแหล่งน้ำ ในจังหวัดระยอง  แหล่งน้ำในจังหวัดระยอง เทศบาลวัดลุ่มมหาชุมพล ระยอง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเล ที่มีผลต่อความเค็มของน้ำในแม่น้ำระยอง  แม่น้ำระยอง เทศบาลวัดปากน้ำ ระยอง 
ศึกษาความเร็วของกระแสน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย กระแสน้ำ นารีรัตน์จังหวัดแพร่  แพร่  
การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณป่าฮาลาบาลา คุณภาพน้ำ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปัตตานี คุณภาพน้ำ มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำป่าสักตอนปลายถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา คุณภาพน้ำ ศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำป่าสักตอนปลายจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา คุณภาพน้ำ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาความสัมพันธ์ของการนำไฟฟ้าและสารแขวนลอย ในแม่น้ำประแส  คุณภาพน้ำ เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระยอง 
แสดง 10 รายการ