ยุววิจัยธรณีวิทยา

LESA ฝึกนักเรียนทำงานวิจัยด้านธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา โดยการให้ความรู้พื้นฐานเรื่องธรณีแปรสันฐาน (Plate Tectonics) การจำแนกหิน การแบ่งชั้นดิน และการกระจายอนุภาคดิน การใช้แผนที่ ThinkNet, Google Maps, Google Earth และระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ นำนักเรียนปฏิบัติการภาคสนาม เก็บข้อมูล และเขียนรายงานวิจัย