ยุววิจัยดาราศาสตร์

LESA ฝึกยุววิจัยดาราศาสตร์ โดยการฝึกภาคทฤษฎีที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝึกภาคสนามที่ หอดูดาวเกิดแก้ว จากนั้นนัำกเรียนฝึกทำงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ได้แก่ ROTSE, Catalina Sky Survey (CSS), Slone Digital Sky Survey (SDSS) ในบางปีได้นำนักเรียนไปฝึกเก็บข้อมูลโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ จากหอดูดาวในต่างประเทศ ได้แก่ Observatoire de Hauted Prevence (OHP), Gunma Astronomical Observatory (GAO) และ Besei Astronomical Observatory (BAO) หลังจากนักเรียนทำรายงานวิจัยเสร็จแล้ว จะคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนองานวิจัย ในการประชุม Junior Session of the Astronomical Society of Japan 

แสดง 47 รายการ
รายงานยุววิจัยโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายงานยุววิจัยโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
การศึกษาขนาดปรากฏของดาวเคราะห์โดยวิธี Interferometry ดาวเคราะห์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
การศึกษาความแตกต่างของสเปกตรัมระหว่างกาแลกซีกังหันและทรงรี กาแลกซี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
การวัดระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์จากการทรานซิทของดาวพุธ วัดระยะดาว สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
การวัดความสูงของภูเขาบนดวงจันทร์ ดวงจันทร์ จักรคำคณาทร, ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 
การศึกษาดาราจักรที่แผ่รังสีเอกซ์ ดาราจักร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
แบบจำลองการเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้งของลูกการสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง เตรียมทหาร นครนายก 
การเปรียบเทียบธาตุองค์ประกอบ ดัชนีสี และความยาวคลื่นเข้มสุดของกาแลกซีแบบกังหันและแบบทรงรีด้วยการศึกษาสเปกตรัม กาแลกซี วัดสุทธิวราราม, ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
อัตราการเกิดของดาวฤกษ์ของดาราจักรต่างชนิด ดาราจักร มหิดลวิทยานุสรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาหาค่าความสว่างของดาวหางลู่หลิน C/2007 N3(Lulin) ดาวหาง จักรคำคณาทร, มูลนิธิอาซิซสถาน, มหิดลวิทยานุสรณ์, สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำพูน, ปัตตานี, นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของบริเวณไอออนไนเซชันในบริเวณที่กำเนิดดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 
การเปลี่ยนแปลงของอนุภาคนิวตรอนหลังการปลดปล่อยมวลจากโคโรนาของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
การศึกษารังสีเอ็กซ์จาก AGN กาแลกซี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
การสร้างแบบจำลองของกระจุกดาวลูกไก่ กระจุกดาว นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
การศึกษาดาวแปรแสงบริเวณพิกัด RA 16h 40m,DEC -16d 05' ดาวแปรแสง อนุบาลแพร่ แพร่ 
การจัดกลุ่มประชากรดาวเคราะห์น้อย บริเวณพิกัด RA 09h 26m DEC +12d 44' ในวันที่ 20 ก.พ. 2549 ดาวเคราะห์น้อย อนุบาลแพร่ แพร่ 
การศึกษาดาวแปรแสง บริเวณพิกัด RA 17h 29m, DEC 07d 43' ดาวแปรแสง อนุบาลแพร่ แพร่ 
การค้นหาดาวเคราะห์น้อยบริเวณพิกัด RA 10h 40m, DEC +06d 56' ของวันที่ 20 ก.พ. 2549 ดาวเคราะห์น้อย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
การค้นหาดาวแปรแสงในเมฆแมกเจลแลนใหญ่ ดาวแปรแสง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาดาวเคราะห์น้อยบริเวณพิกัด RA 08h 52m, DEC +18d 28' ดาวเคราะห์น้อย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
ศึกษาดาวเคราะห์น้อยบริเวณพิกัด RA 8h 37m, DEC +21d 09' ดาวเคราะห์น้อย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
การศึกษาค่าความสว่างของดาว GSC 5070:421  ดาวแปรแสง นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
ศึกษาการหาระยะห่างดาราจักรแมกเจลแลนเล็ก ดาราจักร พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
ศึกษาดาวเคราะห์น้อยพิกัด RA 01h 31m, DEC -01d 01' ของวันที่ 2 ก.พ. 2549 ดาวเคราะห์น้อย ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Altitude ของเรเดียนท์ กับจำนวนฝนดาวตกเจมินิดส์  ฝนดาวตก สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาการแปรแสงของดาว GSC 991:1410 ดาวแปรแสง บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  นครราชสีมา 
ศึกษาดาวแปรแสงบริเวณ RA 12h 40m, DEC -07d 03' ดาวแปรแสง นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
ศึกษาดาวเคราะห์น้อยที่บริเวณดาวหัวใจสิงโต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 ดาวเคราห์น้อย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
การศึกษาการหาระยะห่างดาราจักรแมกเจลแลนเล็ก  ดาราจักร นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
การศึกษาประชากรดาวในกระจุกดาวเปิด กระจุกดาว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
การศึกษาประชากรดาวในกระจุกดาวเปิด กระจุกดาว วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาดาวแปรแสงบริเวณพิกัด RA 16h 57m, DEC -16d 37' ดาวแปรแสง ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ศึกษาดาวเคราะห์น้อยบริเวณพิกัด RA 08h 48m, DEC 22d 15' ของวันที่ 22 ก.พ. 2549 ดาวเคราะห์น้อย หินดาดวิทยา นครราชสีมา 
การศึกษาการค้นหาดาวแปรแสงบริเวณพิกัด RA 17h 28m, DEC +07d 09' 16" ดาวแปรแสง สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี 
การศึกษาการการหาระยะห่างของดาราจักรแมกเจลแลนใหญ่โดยใช้ดาวแปรแสงแบบเซฟีด ดาราจักร สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี 
การศึกษาเนบิวลาปูจากฐานข้อมูลเมสสิเยร์ ในหลายช่วงคลื่น  เนบิวลา อนุบาลแพร่  แพร่  
การศึกษาเนบิวลาดาวเคราะห์จากฐานข้อมูลเมสสิเยร์ ในหลายช่วงคลื่น  เนบิวลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
การศึกษากระจุกดาวเปิดจากฐานข้อมูลเมสสิเยร์ ในหลายช่วงคลื่น  กระจุกดาว นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
การศึกษากระจุกดาวทรงกลมจากฐานข้อมูลเมสสิเยร์ ในหลายช่วงคลื่น  กระจุกดาว พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
การศึกษาเนบิวลาสว่างจากฐานข้อมูลเมสสิเยร์ ในหลายช่วงคลื่น  เนบิวลา วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาดาวเคราะห์น้อยที่บริเวณพิกัด RA 08h 52m DEC +18d 28' ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ดาวเคราะห์น้อย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
การค้นหาดาวเคราะห์น้อยระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวปูในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ดาวเคราะห์น้อย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาดาวแปรแสงบริเวณพิกัด RA 16h 05m, DEC -18d 21' ดาวแปรแสง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาระยะห่างของดาราจักรแมกเจลแลนใหญ่ โดยใช้ดาวแปรแสงแบบเซฟีด ดาราจักร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาความสว่างของการระเบิดของดาวแปรแสงแบบประทุในดาราจักร M31 และดาราจักรทางช้างเผือก ดาวแปรแสง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาดาราจักรทรงรีจากฐานข้อมูลเมสสิเยร์ ในหลายช่วงคลื่น  ดาราจักร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาดาราจักรกังหันจากฐานข้อมูลเมสสิเยร์ ในหลายช่วงคลื่น  ดาราจักร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
แบบจำลอง 2 มิติของบริเวณไออนไนเซซั่น ในบริเวณกำเนิดดาวฤกษ์ (2D Simulation of ionization region in star forming nebulae)  ไออนไนเซซั่น มหิดลวิทยานุสรณ์  นครปฐม 
แสดง 47 รายการ