ยุววิจัย

LESA ทำการฝึกอบรมยุววิจัย 5 สาขา ดังนี้  

ในรอบปี นักเรียนยุววิจัยแต่ละสาขา จะทำกิจกรรมอย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่ ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนองานวิจัย งานวิจัยที่เสร็จสิ้นจะถูกคัดเลือกมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

หมายเหตุ: LESA คัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ไปนำเสนองานวิจัยในการประชุม Junior Session ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปลายเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี 

แสดง 5 รายการ
รายงานวิจัยของนักเรียนโจทย์วิจัย
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายงานวิจัยของนักเรียนโจทย์วิจัย
บรรยากาศ (Atmosphere) อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน เส้นทางพายุ ฯลฯ 
ธรณีวิทยา (Geology) แผ่นดินไหว รอยเลื่อน แหล่งแร่ ชั้นดิน ฯลฯ 
รีโมตเซนซิง (Remote Sensing) สิ่งปกคลุมพื้นที่ การขยายตัวของชุมชน การบุกรุกพื้นที่ป่า ฯลฯ 
ดาราศาสตร์ (Astronomy) ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ เนบิวลา หลุมดำ กาแล็กซี  
ยุววิจัยน้ำ (Hydrology) เส้นทางน้ำ คุณภาพน้ำ มลภาวะ ฯลฯ 
แสดง 5 รายการ