นายวิทยา  วิมลถนอม
WITTAYA  WIMONTANOM
 
ชื่อเล่น:  เล็ก
เกิดวันที่:  22 ตุลาคม 2501
หมายเลขโทรศัพท์:  081-6032943
e-mail: 
wwittaya@hotmail.com
Facebook:  wittaya wimontanom
ตำแหน่ง:  ข้าราชการบำนาญ
วิชาที่สอน:  -
ระดับชั้น:  -
โรงเรียน:  -
สังกัด:  -
ความสนใจ:  ทุกเรื่อง
ความสามารถพิเศษ:  -
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม [ / ] นาฬิกาแดด [ / ] ทรงกลมท้องฟ้า [  ] วัตถุอวกาศ[ / ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ / ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [   ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[   ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [   ] Two Line Element [   ] JSatTrak [   ] จรวด [   ] ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[   ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[   ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[ / ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ / ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[   ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ] อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ / ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[  /] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[   ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[   ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ