พันเอกวินัย ปิยศุภกรวาณิช
COL.WINAI PIYASUPAKORNWANICH

ชื่อเล่น:  ไช้ย
วันเกิด:  25 กุมภาพันธ์ 2512
หมายเลขโทรศัพท์:  089-4973701
e-mail:  winai_chai@yahoo.co.th
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  รองผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน:  เตรียมทหาร
สังกัด:  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง