นายวริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์
WARITTHON SINGPIROM

ชื่อเล่น: ตั้ม
วันเกิด:  23 เมษายน 2535
หมายเลขโทรศัพท์:  086-8394426
e-mail:  wharitthon.cu@gmail.com
ตำแหน่ง:  นิสิตครุศาสตร์
วิชาที่สอน:  -
ระดับชั้น:  -
โรงเรียน:  -
สังกัด:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง