น.ส.สุดา อาแว
SUDA  AWEAR

ชื่อเล่น:  ดา
วันเกิด:  27 มิถุนายน 2506
หมายเลขโทรศัพท์:  086-4885279
e-mail:  satu.pukradung@gmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  หัวหน้างานแนะแนว
วิชาที่สอน:  วิชาแนะแนว
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เขียนหนังสือ บทความ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง