น.ส.ซารีณี กอตอบารู
SARINEE KOTABARU

ชื่อเล่น:  เจน
วันเกิด:  2 สิงหาคม 2531
หมายเลขโทรศัพท์:  087-2897104
e-mail:  kt-jen@hotmail.com
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  การดูดาวของจริง
ความสามารถพิเศษ:  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง