น.ส.สารีด๊ะ หะยีมาซอ
SAREEDAH HAYEEMASOR

ชื่อเล่น:  ด๊ะ
วันเกิด:  29 กรกฎาคม 2531
หมายเลขโทรศัพท์:  085-6704872
e-mail:  saree.hayee@gmail.com
Facebook:  Sareedah Physics
ตำแหน่ง:  ครู 
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  มูลนิธิอาซิซสถาน
สังกัด:  การศึกษาเอกชน ปัตตานี เขต 2
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง