น.ส.รอยฮัน โตะเฮง
ROIHAN TOHENG

ชื่อเล่น:  ฮอยอัน
วันเกิด:  9 สิงหาคม 2530
หมายเลขโทรศัพท์:  080-7025655
e-mail:  roihan_letsgo@gmail.com
ตำแหน่ง:  ครู 
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
สังกัด:  การศึกษาเอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง