นายพลวิทย์  วิสมกา 
PONLAWIT  WISOMKA
 
ชื่อเล่น:  ตั้ง
วันเกิด:   24  มีนาคม 2534 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษา  
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel:  083-7651808
E-mail:  
ponlawit.w@gmail.com  
ความสนใจ:  ภาษาฝรั่งเศส
ความสามารถพิเศษ:   -
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง