นางพจนี  สาตรา
POJJANEE  SATTRA
 
ชื่อเล่น:  ตุ๊ก
เกิดวันที่:  5 กันยายน 2501
Tel:  087-2399944, 086-8674959
e-mail: 
pojjanee50@gmail.com
Facebook:  พจนี สาตรา
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (สาระเพิ่มเติม), มัยศึกษาปีที่ 1 – 3
โรงเรียน:  บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
สังกัด:  สพป.นครราชสีมา เขต 3
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์, สิ่งแวดล้อม
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   /  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   /  การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   /  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   /  การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง