น.ส.ภัทรจิตรา แสงสุข
PATTARAJITTRA SANGSUK

ชื่อเล่น:  น้ำ
วันเกิด:  31 ตุลาคม 2532
หมายเลขโทรศัพท์:  091-7388260
e-mail:  teacher.namkang@gmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  นิสิตปริญญาโท (สาขา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
วิชาที่สอน:  -
ระดับชั้น:  -
โรงเรียน:  -
สังกัด:  -
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง