น.ส.นูรีดาห์ จะปะกียา
NUREEDA JAPAKIYA

ชื่อเล่น:  นูริ
วันเกิด:  1 มกราคม 2523
หมายเลขโทรศัพท์:  088-3918962
e-mail:  nuri-tvm5@live.com
Facebook:  Nuri Japakiya
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ:  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง