น.ส.นวพร พรหมพิลา
NAWAPORN PROMPILA

ชื่อเล่น:  แป้ง
วันเกิด:  2 ธันวาคม 2534
หมายเลขโทรศัพท์:  087-2401689, 090-0453847
e-mail:  archika_momo@hotmail.com
Facebook:  Nawaporn Prompila
ตำแหน่ง:  นิสิตครุศาสตร์
วิชาที่สอน:  
ระดับชั้น:  -
โรงเรียน:  -
สังกัด:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง