นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์ตะนุ
NARONGSAK HONGTANU

ชื่อเล่น:  ต้อม
วันเกิด:  19 กรกฎาคม 2532
หมายเลขโทรศัพท์:  088-0994670
e-mail:  ht.narongsak@hotmail.com
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน:  สาธิตพัฒนา
สังกัด:  -
ความสนใจ:  ดูดาว
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง