นายณรงค์ ภูทัดดวง
NARONG POOTADDOUWNG

ชื่อเล่น:  กอล์ฟ
วันเกิด:  3 สิงหาคม 2528
หมายเลขโทรศัพท์:  086-2227598
e-mail:  golfhts@gmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  นักวิชาการ 4
วิชาที่สอน:  -
ระดับชั้น:  -
หน่วยงาน:  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สังกัด:  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ความสนใจ:  ฟิสิกส์, ดาราศาสตร์, โลก
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง