นายมะยุฟรี ยะแอโซ๊ะ
MAYUFREE YAAIRSOAR

ชื่อเล่น:  ยุฟรี
วันเกิด:  4 กรกฎาคม 2527
หมายเลขโทรศัพท์:  086-0076672
e-mail:  azam_iskandar@hotmail.com
Facebook:  azzam iskandar
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ด้านวิทยาศาตร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง