นนร. เจนภพ แม้นเมฆ
JANEPOP MANMEK
 
ชื่อเล่น : แฮ๊ก
วันเกิด : 8 มีนาคม 2534
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-5125313
e-mail :
janepop_1234_hack@hotmail.com
Facebook : Jpopz Hotdog Hackman
ตำแหน่ง : นักเรียนนายร้อย
สังกัด : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ : -
ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรี ร้องเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง