นายเจนณรงค์  ยาแดง
JANENARONG  YADANG
 
ชื่อเล่น:  เจน
เกิดวันที่:  22 ธันวาคม 2535
หมายเลขโทรศัพท์:  084-4433141
e-mail: 
janenarong007@gmail.com
Facebook:  เจนณรงค์ คับ(ผม)
ตำแหน่ง:  นิสิตปริญญาตรี
วิชาที่สอน:  สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษา
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ:  กีฬา
ความสามารถพิเศษ:  วิ่ง 100 เมตร

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง