นางฮาร์ตีนี  มะเซ็ง
HARTINEE  MA-SENG
ชื่อเล่น:  ตีนี
เกิดวันที่:  4 เมษายน 2524
Tel:  089-5358965
e-mail:   tineem4@gmail.com
Facebook:  hartinee maseng
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
สังกัด:  สช. ยะลา
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   /  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   /  การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   /  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   /  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   /  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง