นายดอรอแม ดอแว
DOROMAE DOWAE

ชื่อเล่น:  แม
วันเกิด:  23 มิถุนายน 2507
หมายเลขโทรศัพท์:  082-8424211
e-mail:  -
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ภาษาอาหรับ
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษา
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  ด้านภาษา เช่น ภาษามาลายู, ภาษาอาหรับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง