นายชัยวัฒณ์  สัตยาธนวัฒน์
CHAIYAWAT  SATTAYATHANAWAT
 
ชื่อเล่น:  ปืด
เกิดวันที่:  22 กุมภาพันธ์ 2504
Tel:  086-2069703
e-mail:  chanasak81@hotmail.com
Facebook:  CHAIYAWAT SATTAYATHANAWAT
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียน:  เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
สังกัด:  กองการศึกษา เทศบาลเพชรบูรณ์
ความสนใจ:  งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง