น.ส.อัญชลี ชนะเพียร
ANCHALEE  CHANAPIAN

ชื่อเล่น:  เป้า
วันเกิด:  7 พฤษภาคม 2500
หมายเลขโทรศัพท์:  081-7605297
e-mail:  p.pink007@hotmail.com
Facebook:  Anchalee Chanapian
ตำแหน่ง:  ครู 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษา
โรงเรียน:  สะแกราชวิทยาคม
สังกัด:  สพป. นครราชสีมา เขต 3
ความสนใจ:  โลก อวกาศและดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  ประดิษฐ์สื่อการสอน

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง