น.ส.อามีเนาะ บิลลาเต๊ะ
AMINOR  BILLATEH

ชื่อเล่น:  อามีเนาะ
วันเกิด:  10 พฤษจิกายน 2531
หมายเลขโทรศัพท์:  083-1718669
e-mail:  ami.billateh@gmail.com
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง