นายอับดุลเลาะ  มะลี
ABDULLOH  MALEE
 
ชื่อเล่น:  เลาะห์
เกิดวันที่:  6 กันยายน 2530
Tel:  088-3806977
e-mail: 
abdulloh.iastro@gmail.com
Facebook:  saren malek keppoi
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์, ดาราศาสตร์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียน:  มูลนิธิอาซิซสถาน
สังกัด:  สช.ปัตตานี
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   /  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   /  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   /  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   /  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง