LESA Teachers

บุคลากรตามรายชื่อต่อไปนี้ ได้เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา" ภายใต้การสนับสนุนของ กองทัพอากาศ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน 
แสดง 63 รายการ
ชื่อ-สกุลสถาบันจังหวัด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อ-สกุลสถาบันจังหวัด
จุฑามาศ พ่วงจินดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ภัณฑิรา กัณหาไชย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
พลวิทย์ วิสมกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
เจนณรงค์ ยาแดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
กาญจนา กันขันคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
มูหามัดรุสดี โวะ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
อับดุลเลาะ มะลี โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
ธวัฒน์ ก้างออนตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
ศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 
ประสพ สุขประเสริฐ โรงเรียนเมธังกราวาสฯ แพร่ 
ชัยวัฒณ์ สัตยาธนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ 
ฮาร์ตีนี มะเซ็ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
มนัส ดีมี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม 
อภิชาติ ทองดอนน้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม 
วินัย ปิยศุภกรวาณิช โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก 
ณรงค์ ภูทัดดวง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี 
เสาวนุช วุฒิสาร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
นราพร อนุศาสน์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
พรสุรางค์ ยี่สันเทียะ โรงเรียนวัดหงษ์ นครราชสีมา 
พงษ์เทพ สาตรา สภ.ปักธงชัย นครราชสีมา 
พจนี สาตรา โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นครราชสีมา 
วาสนา เม็งจันทึก โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง นครราชสีมา 
อัญชลี ชนะเพียร โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา 
อรณัท ไชยนนท์ โรงเรียนวัดหลุมข้าว นครราชสีมา 
ทรงพล หมั่นประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ณรงค์ศักดิ์ หงษ์ตะนุ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ภัทรจิตรา แสงสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุุงเทพมหานคร 
นพคุณ มีมานะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
วรวุฒิ แอโสะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
วริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
แวอูมา จะปะกียะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
ดอรอแม ดอแว โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
รอยฮัน โตะเฮง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
นวพร พรหมพิลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
รอสนี โตะเซ็ง โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
สารียา สาหลำ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
สารีด๊ะ หะยีมาซอ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
อุรา อาบู โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ยูวารีเยาะห์ เลาะลง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
นูรีดาห์ จะปะกียา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
ยูไวน๊ะ เย๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ซารีณี กอตอบารู โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
อามีเนาะ บิลลาเต๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นิมารีแย ราแดง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ไลลา สาเมาะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
สุดา อาแว โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ลุกมาน สาและ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ซัมซียะห์ มะยามา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา 
มะยุฟรี ยะแอโซ๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
รอกีเยาะ สาและ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
มูนีเราะ เหมและ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
วิทยา วิมลถนอม LESA แพร่ 
สิทธิวุฒิ ศรีระวัตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
ปราชญา สนามทอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
เจนภพ แม้นเมฆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
กล้า ลี่ทองอิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
กุลศิริ ทองรุ่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
นิตยา พัฒนมาศ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี 
ฉัตรนรงค์ เรืองพุก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
ชุณหพงศ์ อินทมา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
มงคลชัย เพ็ชรฤาชา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 
พิมพ์ชนก ติรเดชาฤกธิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
แสดง 63 รายการ