เด็กหญิงพิมมาดา   มาซา    

PIMMADA   MAZA

 

ชื่อเล่น:  แพม
วันเกิด:  19  ตุลาคม  2537  

อายุ:  13  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 1  

โรงเรียน:  นารีรัตน์จังหวัดแพร่
Tel:  087-653-9986
E-mail: 
Pammy_love_k_otio@hotmail.com 

Facebook:  Pam maza (ซ่าครองโลก)

ความสนใจ:  การเป็นนักดนตรี
ความสามารถพิเศษ:  ร้องเพลง
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ  เล่นเกม ดูโทรทัศน์ ร้องเพลง

 

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง