on
 
น.ส.อาซีคิน สิงห์ทอง
ARSIKIN  SINGTHONG
 
ชื่อเล่น:  ซีคิน
วันเกิด:  6 มกราคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  มูลนิธิอาซิซสถาน
Tel:  082-8209575
e-mail: 
attack_2655@hotmail.com
Facebook:  Asikin Singthong
ความสนใจ:  การทดลอง
ความสามารถพิเศษ:  วาดรูป
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง