บุคลากรตามรายชื่อต่อไปนี้ ได้ผ่านการอบรม "ค่ายเยาวชน ICT Space Camp" ภายใต้การสนับสนุนของ กองทัพอากาศ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีความสามารถในการสังเกตการณ์ท้องฟ้าและมีความรู้พื้นฐานในเรื่องดาวเทียมและวัตถุอวกาศ 
แสดง 102 รายการ
ชื่อ-สกุลสถาบันจังหวัด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อ-สกุลสถาบันจังหวัด
ธนิษฐา ทรวงดอน  โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นครราชสีมา 
อดิเทพ ตั้งดำรง โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นครราชสีมา 
พีระดา ชัยช้าง โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นครราชสีมา 
โสภา สุขนิคม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
ธนดล ทองอร่าม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
ธันฐภัทร ศิริคุปต์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
เพชรวิภา สุวรรณรูป โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
อัจฉรา ทวนขุนทด โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
วรวุฒิ จันทร์หอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 
สุภัสสรา เตสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
สุทธินันท์ แสงภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
สุปราณี หลี่ศิริโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
นภัสสร สารข้าวคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
กนกวรรณ หนุนนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
สัณหจุฑา พลอยบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
เพชรรัตน์ นามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
คัคนางค์ ณ น่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
วรนารี เถินบุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยา เชียงราย 
มนภรณ์ รัตนวรพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
ณัฐกุล สีเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
วรัญญู วงศ์พุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
ธีรพัฒน์ เกตุสิงห์น้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
พัชธิดา โรจนมนเฑียร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
จิดาภา ธรรมมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
พิมมาดา มาซา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
ลักษิกา จิตรใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา 
อัซรอน สะนิ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ซียาด สามะเหง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
มูฮาหมัดซูเฟียน อาเย๊าะแซ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ธนพร เครือรัตนเวช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ทักษพร สุขกันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ชนินทร ประถมอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ 
ไตรวิช จิตรีขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ 
สุวิมล ประชากุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 
ปุญญพัฒน์ พงศ์ภพไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
ศุภวิชญ์ ธนพัฒนพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
ธนพล จันปิง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
พงษ์พิชญ์ พัฒนธีรภัทร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
อาซีคิน สิงห์ทอง โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
อรวรรณ หะยีมะมิง โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
ศศิพิมพ์ ทองอยู่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
สุริยา หมัดชูโชติ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
จัสมิน หวันอิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อุมมีฮานีย์ ดีแย โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
รอซาน กาเต็มมาดี โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
แวเดียวาตี แวสะแลแม โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นูรอีวัน โละมะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
โซเฟีย วาหะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
กูฟิรดาว นิแห โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นิมาซูวิม สาและ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ซอลีฮ๊ะ ฮูลูบาเล๊ะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
โซเฟีย นาวีเยาะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ฮานาน จาเงาะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อัสมะ มานิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นูรมี ยูโซะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นาดีญา มิงสะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อนิล บาบูมาเร๊าะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ซัรซีลา แวดาลอ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ฮัสลีนา ยูโซะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
สุพรรษา ข้ามหนึ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
ฟารีซา ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อฟาฟ สามะเหง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
บาซีเราะฮ์ มะมิง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อากีละห์ หอมจันทร์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
สีตีรอกีเยาะห์ วาและ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นิสอัลนูล โต๊ะนิมะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ฟาตีฮะ การิง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
โรสมานี หะยีวาโดะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นูรไลลา มะดานัง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อาดีละห์ มะยีแต โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
แวมารีย๊ะ ยะหยิ่ง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
บาซีมะห์ สอเลาะห์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ฮานาน กูเต๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ไซนุง เจะโซะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อูลยานา สาวนิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
อาแอเสาะ กาลง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ฟิตเราะห์ หะยีวาแม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
นินี วาโด โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ซูรีนา โละซิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
อัฟนาน ดอมะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
สิริมา บุญทวี โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
นิศรีน คอลออาแซ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ฮานาน บีมา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ฮานานี แวอาลี โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
อาฟียา ซามะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ฟิรดาวส์ หะนิมะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ฟารีดา มะเย็ง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ซอลีฮะห์ ตะเย๊าะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
นูรีดา ลือแมะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
แวรูอานา กาโฮง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
ซูไฮณีย์ ยาญอ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
อาลาวียะห์ สะแลแม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
มูณตาฮา เจ๊ะและ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
นิมัสริน หะยีนิมะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
มูฮัมหมัดฟรุ๊กกอม สาแมโน โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
รุศนันท์ มีเด็ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นิเอกมัลย์ แวดอเลาะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
มะตาร์ดี ซาซู โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ซูไฮมี ลาแม โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
นูรียะห์ กามะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
กุลตัสนีบ กะโด โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
อรรฆพร สุขแสง โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ 
แสดง 102 รายการ