น.ส.รภัส ชัยขจรวัฒน์
RAPAS CHAIKAJORNWAT


ชื่อเล่น:  ลูกแก้ว
วันเกิด:   20 เมษายน 2537
ชั้นปีที่:  2
สาขา:  ประถมศึกษา
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel:  090-9724030
E-mail:  mp_kaew_sl@hotmail.com
Facebook:   Lookkaew Chaikajornwat
ความสนใจ: -
ความสามารถพิเศษ: -

การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ ] แผนที่ดาววงกลม [ ] นาฬิกาแดด [ ] ทรงกลมท้องฟ้า [ ] วัตถุอวกาศ [ ] Stellarium
[ ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[ ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ ] Two Line Element [ ] JSatTrak [ ] จรวด [ ] ดาวเทียม

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ ] อื่นๆ..............................................................................................

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ