น.ส.พักตร์วิภา  หน่อสุวรรณ
PAKWIPAR  NORSUWAN
 
ชื่อเล่น:  แป๋ว
วันเกิด:  20 มิถุนายน 2530
สถาบัน: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
Tel:  086-9365995
Facebook:  Pakwipar Norsuwan
ความสนใจ: ถ่ายภาพ ดูดาว ท่องเที่ยว ดนตรี
ความสามารถพิเศษ:  ถ่ายภาพ
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ]  แผนที่ดาววงกลม   [ / ] นาฬิกาแดด   [ / ] ทรงกลมท้องฟ้า   [ / ] วัตถุอวกาศ   [ / ] Stellarium
[ / ]  กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง   [ / ]  กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง    [   ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[   ]  กฎเคปเลอร์-นิวตัน    [   ]  Two Line Element    [   ]  JSatTrak    [   ]  จรวด    [   ]  ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ]  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ]  ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ / ]  การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ / ]  การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ]  อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ / ]  การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ]  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[   ]  การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ / ]  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ / ]  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[   ]  การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[   ]  การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ