LESA Staffs

บุคลากรตามรายชื่อต่อไปนี้ ได้ผ่านการอบรม "กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ (Expert group)" ภายใต้การสนับสนุนของ กองทัพอากาศ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีความสามารถในการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ และทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน 
แสดง 51 รายการ
ชื่อ-สกุลสถาบันจังหวัด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อ-สกุลสถาบันจังหวัด
พักตร์วิภา หน่อสุวรรณ LESA กรุงเทพมหานคร 
ปัญจวุฒิ คำมูล โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร 
ณัฐธิดา แสงสว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ชญานี ศรีศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
อมลณัฐ หนูพยันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
วัชมน สีดาแก้ว จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
กาญจนา พุ่มพวง จุฬาลวกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ณชลนิภา อุตรนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ภัทรา อาจลึก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
วิภารัตน์ ศรีแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ฟาตีเมาะ แกต่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
นูรฮายาตี อาดำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
อาอีเสาะ หะยีลาเต๊ะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ธัญวรัตม์ สิงห์จู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
สูวัยบะห์ กามะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ข้าวทิพย์ ทีสุกะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ธันวา ทรัพย์ธนภูมิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
แพร สอนไข่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
พัชราภรณ์ แก้วละเอียด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ลดาวัลย์ วงศ์ทหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
บัณฑิตา มีภู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ภูบดินทร์ เจียรสิงหกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
พิชามญชุ์ ศุภรรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ธัชพร คำชามา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
จิรักษา วุฒิสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
รภัส ชัยขจรวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
นวฉัตร นาเมืองรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ชูศักดิ์ เสนายอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
พิมพ์รำไพ ลายระยะพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
มนัสนันท์ เทียนชัยทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
สุพิชญา เทพวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
นลินี ดวงเนตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ณัฐพงษ์ ตระกูลเกียรติ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร 
พัทธดนธ์ เผ่าเสรี โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร 
กัณฐนันท์ สุขจันทร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร 
พลเดช อนันชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
บัญชา หัวหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 
การปฐม เกษรสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
กีรติกา สุขสีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
ชินรัตน์ มารุ่งเรือง โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร 
อิมพัลล์ อัสโย โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร 
สุวิทย์ พิพิธวณิชธรรม Suvit Telescope กรุงเทพมหานคร 
อรญา อำนาจเจริญพร LESA กรุงเทพมหานคร 
ธีรศักดิ์ ท่าหลวง LESA กรุงเทพมหานคร 
ปฐมาพร ไข่แก้ว LESA กรุงเทพมหานคร 
สุภาวิตา พงศ์กระพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
กนกวรรณ แสงทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
กมลฉัตร ศิวิไล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
กมลลักษณ์ หนูหลง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
พงศภัค ตันติวิชช์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
กมลภพ จูพันทะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
แสดง 51 รายการ