บุคลากร         
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กองทัพอากาศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556  หนึ่งในความร่วมมือนี้คือ โครงการพัฒนาระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    • LESA Staffs: ทำหน้าที่เป็นกลุ่มแกนนำ (Expert Group) ในการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ รวมทั้งเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจ 
    • LESA Teachers: ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักเรียน
    • LESA Students: ประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ