TMD Weather Radar

โพสต์18 เม.ย. 2554 08:58โดยLESA   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2563 02:59 ]

TMD Weather Radar เป็นเว็บแสดงภาพ near real time จากสถานีเรดาร์ตรวจสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีเรดาร์ฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีเมนูให้เลือก 6 เมนู ดังนี้  

TMD Radar: ภาพจากสถานีเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยา 
TMD Radar Loop: ภาพเคลื่อนไหวของสถานีเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยาแต่ละแห่ง
TMD Radar Composite: รวมภาพเคลื่อนไหวจากสถานีเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศไทย 
Bangkok Radar: สถานีเรดาร์หนองจอก, หนองแขม 
RainMaking Radar: ภาพจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง อมก๋อย, ร้องกวาง, ตาคลี, พิมาย, สัตหีบ  
Disclaimer: ข้อตกลงในการใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์