แผนที่รอยต่อแผ่นธรณี

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 


        แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการธรณีแปรสัณฐาน (Plate Techtonics) ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของฐานธรณีภาค  แฟลชนี้มีประโยชน์ในการใช้ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของภูเขาไฟ ความลึกของแผ่นดินไหว และรอยต่อของแผ่นธรณีภาค 

วิธีใช้: 
 • กดปุ่ม Plate Tectonics เพื่อแสดงแผ่นธรณีภาค 
 • กดปุ่ม Earthquakes เพื่อแสดงตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหว 
  •      S = Shallow แผ่นดินไหวระดับตื้น 
  •      M = Medium แผ่นดินไหวระดับกลาง 
  •      D = Deep แผ่นดินไหวระดับลึก  
 • กดปุ่ม Volcanoes เพื่อแสดงตำแหน่งของภูเขาไฟ 
  •      Select volcanoes ภูเขาไฟ 
  •      Spreading ridges สันเขาใต้สมุทร

Comments