กำลังส่องสว่าง

          กำลังส่องสว่าง (Luminosity) เป็นค่าพลังงานของดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาต่อหน่วยเวลา ซึ่งแปรผันตามพื้นที่ผิวของดาว (4πR2) และอุณหภูมิยกกำลังสี่ (σT4) ตามกฎความเข้มพลังงานของสเตฟาน-โบลทซ์มานน์ (Stefan-Boltzmann's Law) ดาวขนาดใหญ่ปลดปล่อยพลังงานได้มากกว่าดาวขนาดเล็ก  ดาวที่มีอุณหภูมิสูงปลดปล่อยพลังงานได้มากกว่าดาวที่มีอุณหภูมิต่ำ 
ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

คำอธิบาย:  Stellar Luminosity Calculator ใช้สำหรับคำนวณหากำลังส่องสว่างของดาว โดยใช้สูตร

                            L = 4πRσT4  

                โดยที่ L = กำลังส่องสว่าง มีหน่วยเป็นจูล/วินาที (J/s) 
                        R = รัศมีของดาว มีหน่วยเป็นเมตร (m) 
                   σ = ค่าคงที่ของสเตฟาน-โบลตซ์มานน์ = 5.67 x 10-8 W m-2 K-4
                        T = อุณหภูมิ มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)

        SI Units:  ใช้หน่วยมาตรฐานอุตสาหกรรม 
        Solar Units: เป็นการเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ เช่น
                      กำลังส่องสว่างของดวงอาทิตย์
                       อุณหภูมิของดวงอาทิตย์
                       รัศมีของดวงอาทิตย์ 
            
Comments