แพรัลแลกซ์สเปกตรัม

        เราสามารถคำนวณหาระยะทางจากดาวได้ หากทราบโชติมาตรปรากฏ กำลังส่องสว่าง และประเภทของสเปกตรัม  
 • โชติมาตรปรากฏ หาได้จากการบันทึกภาพของดาวฤกษ์ที่ต้องการหาระยะทาง แล้วทำการเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์ที่ทราบค่าโชติมาตรอยู่แล้ว 
 • ประเภทสเปกตรัมของดาว หาได้จากสเปกโตรสโคปบันทึกค่าความยาวคลื่นที่ดาวแผ่รังสีออกมา รวมทั้งเส้นดูดกลืนรังสีซึ่งสามารถบ่งบอกว่า บรรยากาศของดาวฤกษ์มีองค์ประกอบเป็นธาตุอะไร 
 • กำลังส่องสว่าง หาได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใน HR Diagram เมื่อทราบกำลังส่องสว่าง ก็จะทราบโชติมาตรสัมบูรณ์ 
        เมื่อทราบค่าทั้งสามตัวแปร ก็จะสามารถคำนวนหาระยะทางของดาวฤกษ์ได้โดยใช้สูตร Distance Modulus ในแฟลชด้านล่าง เราเรียกกระบวนการนี้ว่า "แพรัลแลกซ์สเปกตรัม" (Spectroscopic Parallax)

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

คำอธิบาย:
 • Absorption Line Intensities: กราฟแสดงความเข้มของเส้นดูดกลืน (ช่องซ้ายบน) 
  • แกนนอน Spectral Typeประเภทของสเปกตรัม 
  • แกนตั้ง Line Strength ความเข้มของเส้นดูดกลืน
  • กราฟแสง 6  เส้น แสดงธาตุองค์ประกอบในบรรยากาศของดาวฤกษ์ 
  • เส้นสเกลสีแดง ใช้สำหรับเลือกประเภทสเปกตรัม ข้อมูลตัวแปรตามที่อยู่ด้านบนจะแสดงประเภทของสเปกตรัม อุณหภูมิพื้นผิว และองค์ประกอบในบรรยากาศของดาว 
 • Simulated Spectrum: จำลองสเปกตรัมของดาว (ช่องซ้ายกลาง)
 • Distance Modulus Caculation: สูตรคำนวณระยะทางของดาวฤกษ์ (ช่องซ้ายล่าง) 
  mv – Mv = -5 + 5 log10 d 
  โชติมาตรปรากฏ – โชติมาตรสัมบูรณ์ = -5 + 5 log10 x ระยะทาง (พาร์เซก)
 • HR Diagram: แผนภาพเฮิซสปรุง-รัสเซล (ช่องขวาบน) 
  • แกนนอน Temperature อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวิน 
  • แกนตั้ง Luminosity กำลังส่องสว่างเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ 
 • Star Attribute: สมบัติของดาว (ช่องขวาล่าง) 
  • apparent magnitude: ปุ่มสเกลเลือกโชติมาตรปรากฏ
  • luminosity class: ประเภทของกำลังส่องสว่าง 
   • Class I Supergiant: ดาวยักษ์ใหญ่ 
   • Class II Bright Giants: ดาวยักษ์สว่าง
   • Class III Normal Giants: ดาวยักษ์
   • Class IV Subgiant: ดาวยักษ์เล็ก
   • Class V Main-sequence and dwarf: ดาวลำดับหลัก และดาวแคระ
  • spectral type: ประเภทสเปกตรัม 
  • temperature: อุณหภูมิ (เคลวิน) 
Comments